OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna Jedzenie ze Zrozumieniem, Maria Sobieszek z siedzibą  w Łodzi, ul. Srebrzyńska 85 m. 45 94-209 Łódź, numer NIP 7292662578.

W kwestiach związanych  z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możesz kontaktować się w następujący sposób:

ü   listownie na adres: Poradnia Dietetyczna Jedzenie ze Zrozumieniem, Maria Sobieszek,
 ul. Srebrzyńska 85 m. 45 94-209 Łódź

ü  za pośrednictwem email: maria.sobieszek@jedzenie-ze-zrozumieniem.pl

ü  telefonicznie:577 170 238

2. Dietetyk Maria Sobieszek przetwarza Twoje dane osobowe związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej poprzez maila, wywiad żywieniowy) czy też osobiście w formie pisemnej.

w celu:

ü  przygotowania Twojego planu żywieniowego –  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego, w przypadku konieczności podania danych osobowych szczególnej kategorii, czyli danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem,

ü  przygotowania Twojego planu żywieniowego  z uwzględnieniem wizerunku (zdjęcia sylwetki)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem,

ü  umożliwienia kontaktu (umawianie i odwoływanie wizyt, zmiana terminu wizyty itp.)

oraz obsługi zapytań - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową (np. przesłanie zamówionych usług),

ü  niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.

 wynikającego z przepisów podatkowych kub rachunkowych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  1. gdy dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

ü  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

ü  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

ü  wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

  1. gdy dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej niż jeden rok od zakończenia korespondencji

  2. gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. Odbiorcy Twoich  danych osobowych w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 2 mogą być:

a)       Podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy, np. firmy świadczące usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe, informatyczne

b)      Sądy powszechne lub organy administracji państwowej,

c)       Inne podmioty upoważnione do dostępu danych na podstawie przepisów prawa,

d)      podmioty świadczące usługi porozumiewania się na odległość (Skype).

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

            a) wniesienia sprzeciwu - art. 21 RODO. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw
wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli Dietetyk Maria Sobieszek przetwarza Twoje
dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b)  dostępu do danych - art. 15 RODO. Masz prawo do uzyskania od Dietetyk Marii Sobieszek potwierdzenia, czy Dietetyk Maria Sobieszek przetwarza Twoje dane osobowe. W celu przekazania  potwierdzenia właściwej osobie i nie naruszenia tym samym praw innych osób, Dietetyk Maria Sobieszek może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
            Wykonując to prawo możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG oraz uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Dietetyk Marię Sobieszek.                                                           
       

c) poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO. Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Dietetyk Marię Sobieszek są nieprawidłowe.
Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

d) bycia zapomnianym - art. 17 RODO. Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Takie prawo przysługuje Ci w przypadku:

ü  cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

ü  dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Dietetyk Maria Sobieszek przetwarzała te dane osobowe,

ü  wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Dietetyk Maria Sobieszek nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,

ü  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

ü  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Dietetyk Maria Sobieszek może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część Twoich danych osobowych z uwagi m.in. na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

e) ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO. Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać,
aby Twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

ü  gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,

ü  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądałeś/aś ograniczenia ich wykorzystania,

ü  gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

ü  gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Dietetyk Maria Sobieszek, przetwarzając Twoje dane osobowe.

f) przenoszenia danych - art. 20 RODO. Masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła Dietetyk Maria Sobieszek. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Dietetyk Maria Sobieszek przesłała te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

h) wniesienia skargi Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany, jednak NIE będą profilowane.

 

7. Pani/Pana dane NIE będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.